In English Club

Еда на английском языке

Лексика по теме еда на английском языке с примерами звучания, транскрипцией и переводом.

banana [ bəˈnɑːnə ] банан
kiwi [ ˈkiːwiː ] киви
pear [ pɛə ] груша
apple [ æpl ] яблоко
cherry [ ˈʧerɪ ] вишня
strawberry [ ˈstrɔːbərɪ ] клубника
grapes [ greɪps ] виноград
orange [ ˈɔrɪnʤ ] апельсин
plum [ plʌm ] слива
lemon [ ˈlemən ] лимон
pineapple [ ˈpaɪnæpl ] ананас
watermelon [ ˈwɔːtəmelən ] арбуз
melon [ ˈmelən ] дыня
carrot [ ˈkærət ] морковь
potato [ pəˈteɪtəʊ ] картофель
tomato [ təˈmɑːtəʊ ] помидор
cucumber [ ˈkjuːkʌmbə ] огурец
onion [ ˈʌnjən ] лук
pepper [ ˈpepə ] перец
beet [ biːt ] свёкла
radish [ ˈrædɪʃ ] редис
cabbage [ ˈkæbɪʤ ] капуста
corn [ kɔːn ] зерно
mushroom [ ˈmʌʃrʊm ] гриб
lamb [ læm ] ягнёнок, барашек
beef [ biːf ] говядина
rabbit [ ˈræbɪt ] кролик
liver [ ˈlɪvə ] печень
pork [ pɔːk ] свинина
veal [ viːl ] телятина
tongue [ tʌŋ ] язык
ham [ hæm ] ветчина
turkey [ ˈtɜːkɪ ] индейка
chicken [ ˈʧɪkɪn ] цыплёнок
egg [ eg ] яйцо
duck [ dʌk ] утка
goose [ guːs ] гусь
salmon [ ˈsæmən ] лосось
shrimps [ ʃrɪmps ] креветки
crab [ kræb ] краб
herring [ ˈherɪŋ ] сельдь
trout [ traʊt ] форель
plaice [ pleɪs ] камбала
cod [ kɔd ] треска
tuna [ ˈtuːnə ] тунец
sardines [ sɑːˈdiːnz ] сардины
milk [ mɪlk ] молоко
cheese [ ʧiːz ] сыр
butter [ ˈbʌtə ] масло
water [ ˈwɔːtə ] вода
juice [ ʤuːs ] сок
milkshake [ ˈmɪlkʃeɪk ] молочный коктейль
yogurt [ ˈjɔgɜːt ] йогурт
lemonade [ leməˈneɪd ] лимонад
tea [ tiː ] чай
coffee [ ˈkɔfɪ ] кофе
cocoa [ ˈkəʊkəʊ ] какао
whiskey [ ˈwɪskɪ ] виски
cognac [ ˈkɔnjæk ] коньяк
wine [ waɪn ] вино
beer [ bɪə ] пиво
champagne [ ʃæmˈpeɪn ] шампанское
rum [ rʌm ] ром
cocktail [ ˈkɔkteɪl ] коктейль
cake [ keɪk ] торт, пирог
pie [ paɪ ] пирог
bread [ bred ] хлеб
grain [ greɪn ] зерно
wheat [ wiːt ] пшеница
flour [ ˈflaʊə ] мука
semolina [ seməˈliːnə ] манная крупа
buckwheat [ ˈbʌkwiːt ] гречка
rice [ raɪs ] рис
soup [ suːp ] суп
salt [ sɔːlt ] соль
sugar [ ˈʃʊgə ] сахар
sauce [ sɔːs ] соус
oil [ ɔɪl ] масло
mayonnaise [ meɪəˈneɪz ] майонез
mustard [ ˈmʌstəd ] горчица
ketchup [ ˈkeʧəp ] кетчуп
chips [ ʧɪps ] чипсы